Home » عصمت برگزیدگان در عقل و قرآن جلد ۲ by محمد اسدی‌گرمارودی
عصمت برگزیدگان در عقل و قرآن جلد ۲ محمد اسدی‌گرمارودی

عصمت برگزیدگان در عقل و قرآن جلد ۲

محمد اسدی‌گرمارودی

Published
ISBN :
207 pages
Enter answer

 About the Book 

(درجلد )کتاب حاضر پاسخی عقلی، روایی و قرآنی به شبهات وارد در زمینة عصمت انبیای الهی (ع) است. «بالاترین تجلّی رحمت الهی برای رساندن مخلوقات به غایاتشان، هدایت است. هدایت در یک نگاه، به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم میشود، ابزار تجلّی هدایت تشریعی حضرتMore(در۲جلد )کتاب حاضر پاسخی عقلی، روایی و قرآنی به شبهات وارد در زمینة عصمت انبیای الهی (ع) است. «بالاترین تجلّی رحمت الهی برای رساندن مخلوقات به غایاتشان، هدایت است. هدایت در یک نگاه، به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم میشود، ابزار تجلّی هدایت تشریعی حضرت حق در عالم ممکنات، انبیای عظام (ع) هستند و مهمترین ابزار ایشان در اجرای این مأموریت ربوبی، عصمت آنها میباشد.» در دفتر دوم این مجموعه، پس از بررسی تفصیلی مقام بیهمتای پیامبر گرامی اسلام (ص) از دید آیات قرآن کریم، به شبهات وارد بر عصمت آن بزرگوار پرداخته شده است.