Home » Esmâ-İ Hüsnâ Şerhi by Sadreddin Konevi
Esmâ-İ Hüsnâ Şerhi Sadreddin Konevi

Esmâ-İ Hüsnâ Şerhi

Sadreddin Konevi

Published 2014
ISBN :
Enter answer

 About the Book 

Allah bazen varlığı ve varlık tarzı, bazen nitelikleri ve isimleri, en nihayetinde de insan ve âlemle irtibatı üzerindeki tartışmalar sebebiyle düşüncenin en kadim konusu olagelmiştir. Büyük vasfını hak etmiş hiçbir düşünür bu meseleye bigâneMoreAllah bazen varlığı ve varlık tarzı, bazen nitelikleri ve isimleri, en nihayetinde de insan ve âlemle irtibatı üzerindeki tartışmalar sebebiyle düşüncenin en kadim konusu olagelmiştir. Büyük vasfını hak etmiş hiçbir düşünür bu meseleye bigâne kalamadığı gibi bir düşüncenin sahihliği ve ciddiyeti de Allahı bilmeye dair bir tasavvura varıp varmamasıyla bağlantılı olmuştur.Allahın varlığını ispatlamayı metafizik yapmanın gayesi sayan İslam filozofları, Allahı bilmeyi akıllı olmanın vazgeçilmez ödevi ve ayrıcalığı gören Mutezile kelamcıları, Allaha tanımada Onun iradesinin önceliğini esas alarak insan aklının yetersizliğini kabul eden ehl-i sünnet bilginleri, bu bahiste İslam gelenekleri olarak akla ilk gelenlerdir. Yaşadığımız coğrafyanın ve tarihin en etkili düşünce okullarından birisi olarak İbnül-Arabî ve Konevî öncülüğünde teşekkül eden metafizik geleneği için de Allah hakkındaki araştırma meselesi esas zeminden kopmamıştır: Düşüncenin ya maksadı ya da başlama noktası her zaman Allah olmalıdır.Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Sadreddin Konevînin ilahi isimleri Tanrı-âlem irtibatı bağlamında ele aldığı bir başucu klasiği.Ekrem Demirli