Home » Tempted Bloom, Fallen Sin (Hanafuri Series #4) by Ami Suzuki
Tempted Bloom, Fallen Sin (Hanafuri Series #4) Ami Suzuki

Tempted Bloom, Fallen Sin (Hanafuri Series #4)

Ami Suzuki

Published
ISBN :
Paperback
Enter answer

 About the Book 

ในทีสุดวันทีสึบากิผูถูกขายมายัง หอบุปผาโรยหอคณิกาสำหรับผูชายในโยชิวาระ อายุครบสิบแปดปีและตองออกไปรับแขกเปนครังแรกกมาถึงหนึงในเหลาชายจำนวนมากผูแยงชิงและทุมเงินจำนวนมหาศาลเพือซือสิทธินันกคือ มิคาโดะ ฮารุฮิโตะ หัวหนาแกงอันธพาลผูกวางขวางหลังจากนันMoreในที่สุดวันที่สึบากิผู้ถูกขายมายัง หอบุปผาโรยหอคณิกาสำหรับผู้ชายในโยชิวาระ อายุครบสิบแปดปีและต้องออกไปรับแขกเป็นครั้งแรกก็มาถึงหนึ่งในเหล่าชายจำนวนมากผู้แย่งชิงและทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อสิทธิ์นั้นก็คือ มิคาโดะ ฮารุฮิโตะ หัวหน้าแก๊งอันธพาลผู้กว้างขวางหลังจากนั้นมิคาโดะก็ได้แวะเวียนมาหาสึบากิเป็นประจำแล้วมิคาโดะที่สนุกกับความเอาแต่ใจและยอมให้กับความฟุ้งเฟ้อของสึบากิอย่างใจกว้างโดยเป็นผู้อุปถัมภ์เงินทองก็ทำให้สึบากิ......