Home » Perbankan Dan Pasaran Modal Islam: Isu Dan Aplikasi by Noor Sa’adah Sabudin
Perbankan Dan Pasaran Modal Islam: Isu Dan Aplikasi Noor Sa’adah Sabudin

Perbankan Dan Pasaran Modal Islam: Isu Dan Aplikasi

Noor Sa’adah Sabudin

Published 2009
ISBN :
Paperback
233 pages
Enter answer

 About the Book 

Sejajar dengan matlamat negara Malaysia menyasarkan pencapaian sekitar 20 peratus daripada pasaranperbankan domestik dikuasai oleh sistem perbankan Islam menjelang tahun 2010, pelbagai usahadilaksanakan oleh kerajaan mahupun pihak swasta untuk terusMoreSejajar dengan matlamat negara Malaysia menyasarkan pencapaian sekitar 20 peratus daripada pasaranperbankan domestik dikuasai oleh sistem perbankan Islam menjelang tahun 2010, pelbagai usahadilaksanakan oleh kerajaan mahupun pihak swasta untuk terus membangunkan sistem kewangan Islam.Pelan Induk 10 tahun Perbankan Islam turut dilancar bagi mewujudkan satu sistem kewangan yangcekap, progresif dan lengkap selain memperkenalkan Malaysia sebagai pusat perbankan dan kewanganIslam di rantau ini. Kini, sistem kewangan Islam ialah sebahagian daripada sistem kewangan negara yangmeletakkan Malaysia ke hadapan berbanding negara lain. Malaysia komited untuk membangunkansistem perbankan Islam dan pada masa yang sama berusaha melaksanakan sistem kewangan Islamdalam struktur kewangan negara secara menyeluruh. Dengan peningkatan dalam dimensi kewanganIslam pada peringkat global, landskap kewangan Islam berubah dengan penglibatan pemain pasaranyang lebih pelbagai serta persekitaran yang lebih berdaya saing. Skop perniagaan kewangan Islam kinilebih meluas sebagai tindak balas kepada perubahan permintaan pelanggan pada peringkat global.Justeru, isu dan cabaran yang dihadapi oleh bank Islam untuk berkembang pada peringkat antarabangsasemakin kompleks. Antara cabaran global yang dihadapi ialah struktur instrumen kewangan, takafuldan pasaran modal yang lebih kompleks dan sofistikated akibat peningkatan dalam persaingan.